تبلیغات
تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم در نیمسال اول 94-93
عنوان درس و تاریخ برگزاری آن
نام مدرس
رشته تحصیلی
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی یکشنبه 16/9/93 ساعت 15:30 چهار فصل کتاب بودجه ریزی در ایران (صفحه 1 تا 158) و سه
 فصل کتاب بودجه ریزی عملیاتی (صفحه 1 تا 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
تجارت بین الملل 16/9/93 ساعت 11 صبح تا اول فصل ششم
فریبا بابایی

------------
محسن نظری
مدیریت بازرگانی
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه 29/8/93 ساعت 15:30 سه فصل اول(صفحه 1 تا 113
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
اصول و مبانی آموزش و پرورش پنجشنبه 20/9/93 ساعت 15 بعداز ظهر از فصل های 8-6-5-4
فلسفه تربیت پنجشنبه 20/9/93 ساعت 15 بعدازظهر فصل های 1 تا 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدمات روشهای تحقیق علوم تربیتی و روانشناسی سه شنبه 11/9/93 ساعت 15 بعدازظهر فصل های 3 و 5
اصول و مبانی آموزش و پرورش چهارشنبه 12/9/93 ساعت 11:30 فصل های 1 و 4
برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای دوشنبه 17/9/93 ساعت 10 صبح از ابتدا تا صفحه 85
مقدمات تکنولوژی آموزشی دوشنبه 17/9/93 ساعت 11 صبح از ابتدا تا صفحه 114
فناوری آموزشی سه شنبه 18/9/93 ساعت 10:30 صبح از ابتدا تا صفحه 108
مدیریت کلاس چهارشنبه 19/9/93 ساعت 10:30 صبح از ابتدا تا صفحه 104
مسائل آموزش و پرورش ایران دوشنبه 24/9/93 ساعت 10:30 صبح فصل های 5 و 7
روشهای تحقیق در علوم تربیتی سه شنبه 25/9/93 ساعت 10:30 تا پایان فصل روشهای نمونه گیری
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
روانشناسی رشد 1 دوشنبه 24/9/93 ساعت 14 بعدازظهر
کاربرد آزمون های روانی دوشنبه 24/9/93 ساعت 14 بعدازظهر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
روانشناسی یادگیری چهارشنبه 26/9/93 ساعت 9:30 صبح تا پایان فصل 12
روان سنجی چهارشنبه 26/9/93 ساعت 9:30 صبح
روانشناسی عمومی 2 روز  چهارشنبه 26/9/93 ساعت 9 صبح از فصل 9 تا پایان فصل 14
روانشناسی عمومی 1 امتحان اول : روز دوشنبه  24/9/93 ساعت 10 صبح تا پایان فصل 4
                             روانشناسی عمومی 1 امتحان دوم : روز پنجشنبه  27/9/93 ساعت 9 صبح از فصل پنجم تا پایان فصل هشتم
فریبا بابایی
---------
رحیم محمد مرادی

--------
زهرا علیزاده---------
سعید شاویسی

--------
آزاد بهروز
علوم تربیتی
سیری در نهج البلاغه چهارشنبه 7/8/93 ساعت 16 بعدازظهر تا صفحه 95 محمدحسین شیخی
الهیات
فیزیولوژی اعصاب و غدد چهارشنبه 12/9/93 ساعت 10صبح تا صفحه 130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاریخچه و مکاتب روانشناسی دوشنبه 17/9/93 ساعت 9 صبح از 3 فصل اول-کلاس 204
تفکر و زبان دوشنبه 17/9/93 ساعت 14 بعدازظهر از 5 فصل اول - کلاس 212
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
پسیکولوژی روز سه شنبه 18/9/93 ساعت 11:30 صبح تا آخر فصل پنجم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
روشهای تغییر و اصلاح رفتار امتحان اول : روز دوشنبه  24/9/93 ساعت 9 صبح تا پایان فصل پنجم
                             رروشهای تغییر و اصلاح رفتار امتحان دوم : روز پنجشنبه  27/9/93 ساعت 9:30 صبح از فصلهای 6-7-10و 11
زهرا کشتمند
---------
بهارک مرادی

---------
زهرا کشتمند
---------
آزاد بهروز
روانشناسی
   
زبان و ادبیات فارسی
   
حقوق
   
علوم اجتماعی
   
جغرافیا
حسابرسی: دوشنبه 26/8/93 ساعت 15:30 پنج فصل اول کتاب حسابرسی(صفحه 1 تا 144
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حقوق بازرگانی 2/9/93 ساعت 16 تا اول اسناد تجاری
مدیریت مالی (1)  2/9/93 ساعت 11 صبح تا اول فصل پنجم
فریبا بابایی
------------
محسن نظری
حسابداری
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران چهارشنبه 5/9/93 ساعت 9 صبح از فصل 3 تا 8 قمر نقش جهان
مهندسی منابع طبیعی
   
ریاضی
علوم سیاسی
آیین زندگی  (تمامی رشته ها) روز چهارشنبه 7/8/93 ساعت 10 صبح 100 صفحه اول کتاب
اخلاق اسلامی  (تمامی رشته ها) روز چهارشنبه 7/8/93 ساعت 14بعدازظهر 100 صفحه اول کتاب
اندیشه اسلامی 2  (رشته های حسابداری،روانشناسی،ادبیات،مدیریتو جغرافیا) روز چهارشنبه 21/8/93 ساعت 10 صبح 90 صفحه اول کتاب
اندیشه اسلامی 2 ( سایر رشته ها ) دوشنبه 26/8/93 ساعت 10 صبح 90 صفحه اول کتاب
تفسیر موضوعی قرآن  (رشته های حقوق و مدیریت) روز چهارشنبه 21/8/93 ساعت 14بعدازظهر 90 صفحه اول کتاب
تفسیر موضوعی قرآن (رشته های علوم اجتماعی،حسابداری،جغرافیا،علوم سیاسی و ادبیات) چهارشنبه 26/8/93 ساعت 14 بعدازظهر 90 صفحه اول کتاب
تفسیر موضوعی قرآن ( سایر رشته ها) چهارشنبه 28/8/93 ساعت 14 بعدازظهر 90 صفحه اول کتاب
---------------------------------------------------------------------------------------------
تفسیر موضوعی نهج البلاغه (گروه 1) پنجشنبه 15/8/93 ساعت 16 بعدازظهر تا صفحه 80
تفسیر موضوعی نهج البلاغه (گروه 2) پنجشنبه 22/8/93 ساعت 16 بعدازظهر تا صفحه 80
اندیشه اسلامی 1  (گروه 1) پنجشنبه 15/8/93 ساعت 11 صبح تا صفحه 116
اندیشه اسلامی 1  (گروه 2) پنجشنبه 22/8/93 ساعت 11 صبح تا صفحه 116
اندیشه اسلامی 1  (گروه 3) چهارشنبه 14/8/93 ساعت 16 بعدازظهر تا صفحه 116
---------------------------------------------------------------------------------------------
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (گروه 2) پنجشنبه 29/8/93 ساعت 9 صبح از فصل 3 تا 8
---------------------------------------------------------------------------------------------
فارسی عمومی کلیه رشته ها شنبه 29/9/93 ساعت 11 صبح تا پایان درس 19-ابتدای مبحث محمد غزالی
 
 

 

یداله چوپانی
--------
محمد حسین شیخی
--------
قمر نقش جهان
--------
توران رزمجو
دروس عمومی